Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3518 ДЛС Граматиково 28.11.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез покупка на плодове за срок от 12 месеца /доставка на 23 тона тикви за захранване на дивеча/ Виж пълна информация
3499 ДЛС Граматиково 21.11.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 49,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА НА НЕТНИ КОЛИЧЕСТВА АКТИВНА ЕНЕРГИЯ /ВИСОКО/СРЕДНО/НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ/ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА Виж пълна информация
3426 ДЛС Граматиково 21.10.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Почистване на дивечови ниви от самозалесила се горска растителност за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
3392 ДЛС Граматиково 10.09.2019 17.09.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на възложителя за нуждите на ТП ДЛС Граматиково“ Виж пълна информация
3347 ДЛС Граматиково 26.08.2019 ОБЕКТИ №1925 И №1926
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
173 куб.м. 89 куб.м. 136 куб.м. 2783 куб.м. 1712 куб.м. 0 куб.м. 4893 куб.м.
здб,бл,цр,бк,гбр,чб,вб
Процедури за добив на дървесина 103,055.00 лв. без ДДС
Предмет: ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОБЕКТИ №1925 И 1926 Виж пълна информация
3306 ДЛС Граматиково 08.08.2019 обект №1912 ДЛС Граматиково
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 32 куб.м. 26 куб.м. 0 куб.м. 883 куб.м. 0 куб.м. 941 куб.м.
бл,здб,цр,бк
Процедури за добив на дървесина 19,761.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане добив на дървесина и определяне на изпълнителв обект №1912 Виж пълна информация
3190 ДЛС Граматиково 25.06.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба № 3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността по трудова медицина”, Виж пълна информация
3183 ДЛС Граматиково 21.06.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка, доставка и монтаж на 2 броя високо закрито чакало с основа и 1 брой високо закрито чакало без основа” Виж пълна информация
3128 ДЛС Граматиково 25.06.2019 Открита процедура 11,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддържане на стари минерализовани ивици в размер на 97,04 дка и стари лесокултурни прегради в размер на 45,2 дка на територията на ТП „ДЛС Граматиково” за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
3084 ДЛС Граматиково 10.05.2019 №1 -1916-1;1916-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
43.73 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 12.14 куб.м. 55.87 куб.м.
дб, цр,бк;
Процедури за продажба на дървесина 12,644.05 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажбата на добита дървесина намираща се на територията на ТП „ДЛС Граматиково„, чрез договаряне от обект №1 -1916-1;1916-2 Виж пълна информация
3039 ДЛС Граматиково 10.06.2019 Открита процедура 61,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на 170т. царевица на зърно” Виж пълна информация
2943 ДЛС Граматиково 08.04.2019 1916-1;1916-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
43.73 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 12.14 куб.м. 55.87 куб.м.
дб, цр, бк
Процедури за продажба на дървесина 12,644.05 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на добити количества дървесина , намираща се на територията на ТП „ДЛС Граматиково Обект № 1 Виж пълна информация
Процедура № 2943 на ДЛС Граматиково от 08.04.2019 е прекратена!
2854 ДЛС Граматиково 06.03.2019 1924
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
92 куб.м. 125 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 1656 куб.м. 102 куб.м. 1980 куб.м.
дб,цр,чб, бб,бк, гбр, мжд, трп
Продажба на стояща дървесина на корен 106,172.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост в териториялния обхват на ТП “ДЛС Граматиково” от обект № 1924 Виж пълна информация
2777 ДЛС Граматиково 12.02.2019 130в,д;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1100 куб.м. 0 куб.м. 2000 куб.м.
дб, цер
Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП «ДЛС ГРАМАТИКОВО ДО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА СЪС СРЕДНО ИЗВОЗНО РАЗСТОЯНИЕ 10КМ.» Виж пълна информация
2656 ДЛС Граматиково 22.01.2019 Открита процедура 70,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Избор на изпълнител за техническо обслужване на горска техника и прикачен инвентар и доставка на резервни части, консумативи и гуми за горска техника за срок от 24 месеца по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Профилактика, основен и текущ ремонт на горска техника и инвентар „ Обособена позиция № 2: „Доставка на резервни части, консумативи и гуми за горска техника“ Виж пълна информация
2612 ДЛС Граматиково 05.12.2018 Договаряне без предварително обявление 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез покупка на 20т. сочен фураж- тикви за нуждите на ТП „ДЛС Граматиково”. Виж пълна информация
2513 ДЛС Граматиково 21.11.2018 1903-1 ,1904-1 ,1905-1 ,1911-1 ,1912-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
41 куб.м. 280 куб.м. 86 куб.м. 0 куб.м. 2946 куб.м. 0 куб.м. 5275 куб.м.
бл,цр,бк,чб,мжд,здгл,см,изгр
Процедури за продажба на дървесина 386,313.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина , намираща се на територията на ТП „ДЛС Граматиково„ Виж пълна информация
2505 ДЛС Граматиково 09.11.2018 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ”Избор на доставчик на постелен инвентар (спално бельо и хавлии), покривки, завеси и др. за нуждите на ЮИДП ДП ТП „ДЛС Граматиково” Виж пълна информация
2495 ДЛС Граматиково 05.12.2018 Открита процедура 24,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутъри и др. вкл. и техника в извън гаранционен срок/ за нуждите на ТП „ДЛС Граматиково“ Виж пълна информация
2494 ДЛС Граматиково 16.11.2018 обект № 1, обект № 2, обект №3, обект № 4, обект № 5, обект № 6, обект № 7
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1896 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 229 куб.м. 2125 куб.м.
здб, бл, цр, бк, трп,чб,здгл,бб,см
Процедури за продажба на дървесина 373,400.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина , намираща се на територията на ТП „ДЛС Граматиково„, от обекти № 1 - № 7 от КЛФ 2019 Виж пълна информация