Грска сертификация

ГВКС
Файл
Добавен
06.06.2019 / ДЛС Граматиково
Списък на насажденията, които са определени като гори във фаза на старост - 10% от общата площ на стопанството и представителни насаждения
Файл
Добавен
28.05.2019 / ДЛС Граматиково
Вътрешни правила за разрешаване на спорове свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности в ТП ДЛС Граматиково
Файл
Добавен
28.05.2019 / ДЛС Граматиково
Доклад Проучване на разпространението и идентифициране на гнездовите територии на белогръб кълвач в границите на ТП ДЛС Граматиково
Файл
Добавен
23.04.2019 / ДЛС Граматиково
Проучване на горско - гнездящи грабливи птици и черен щъркел в територията на ТП ДЛС Граматиково
Файл
Добавен
23.04.2019 / ДЛС Граматиково
Списък на приложимото законодателство използвано от ТП ДЛС Граматиково
Файл
Добавен
18.02.2019 / ДЛС Граматиково
Резюме Горскостопански план 2017 год.
Файл
Добавен
18.02.2019 / ДЛС Граматиково
Списък на заинтересованите страни
Файл
Добавен
18.02.2019 / ДЛС Граматиково
Спикък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги, предоставени от ТП ДЛС Граматиково за 2019 год.
Файл
Добавен
18.02.2019 / ДЛС Граматиково
Списък на насажденията определени без ползване и опазване на биоразнообразието - 5%
Файл
Добавен
18.02.2019 / ДЛС Граматиково
Списък на насажденията, които са определени като гори във фаза на старост
Файл
Добавен
18.02.2019 / ДЛС Граматиково
Анализ на положителните и отрицателни външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги през 2019 год.
Файл
Добавен
18.02.2019 / ДЛС Граматиково
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДЛС Граматиково
Файл
Добавен
18.02.2019 / ДЛС Граматиково
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и конфликт на интереси в ТП ДЛС Граматиково
Файл
Добавен
13.02.2019 / ДЛС Граматиково
Декларация
Файл
Добавен
13.02.2019 / ДЛС Граматиково
Вътрешни правила за процедиране със сигнали свързани с различните форми на дискриминация в ТП ДЛС Граматиково
Файл
Добавен
13.02.2019 / ДЛС Граматиково
Мониторинг на застрашените и изчезващи животински видове, установени на територията на ТП ДЛС Граматиково
Файл
Добавен
13.02.2019 / ДЛС Граматиково
Мониторинг за застрашените и изчезващи растителни видове, установени на територията на ТП ДЛС Грамагиково
Файл
Добавен
13.02.2019 / ДЛС Граматиково
Предвидени мероприятия през 2019 год.
Файл
Добавен
13.02.2019 / ДЛС Граматиково
Резюме мониторинг на резултатите от изпълнението на дейностите в ТП ДЛС Граматиково за 2018 год.
Файл
Добавен
13.02.2019 / ДЛС Граматиково