slide

Гoрска сертификация | ДЛС Граматиково

Декларация
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДЛС Граматиково
Доклад за оценка на екологичните и социални въздействия
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДЛС Граматиково
Доклад
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДЛС Граматиково
Анализ на положителните и отрицателни външни ефекти
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДЛС Граматиково
Доклад за проведения мониторинг за въздействието на горскостопанските мероприятия принцип 9
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДЛС Граматиково
Резюме на Доклад за резултатите от индикаторите по принцип 8 по индикатор 8.5.1
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДЛС Граматиково
Резюме на Доклад за резултатите от прилаганата мониторингова система индикатор 8.4.1
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДЛС Граматиково
Резюме на Доклад за резултатите от прилаганата мониторингова система индикатор 8.3.1
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДЛС Граматиково
Доклад за изпълнението на изискванията за безопасност и здраве
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДЛС Граматиково
Педвидени мероприятия през 2024 год.
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДЛС Граматиково
Предвидени насаждения в ГП
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДЛС Граматиково
Доклад за извършен мониторинг на застрашени и изчезващи ендимични растителни видове
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДЛС Граматиково
Доклад за извършен мониторинг на застрашени и изчезващи ендимични и животински видове
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДЛС Граматиково
Мониторинг на въздействието на дейностите по управление върху социалната среда
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДЛС Граматиково
Корупционна политика
Файл
Добавен
13.06.2023 / ДЛС Граматиково
Вътрешни правила за решаване на спорове
Файл
Добавен
13.06.2023 / ДЛС Граматиково
Политика за управление на горите на територията на ТП ДЛС Граматиково
Файл
Добавен
12.06.2023 / ДЛС Граматиково
Анализ на положителните и отрицателни външни ефекти от изпърнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни узлуги през 2023 г.
Файл
Добавен
12.06.2023 / ДЛС Граматиково
Декларация
Файл
Добавен
12.06.2023 / ДЛС Граматиково
Карта на ТП ДЛС Граматиково
Файл
Добавен
12.06.2023 / ДЛС Граматиково