Грска сертификация

Доклад за извършен мониторинг на застрашени и изчезващи ендемични растителни видове
Файл
Добавен
11.03.2020 / ДЛС Граматиково
мониторинг на застрашени и изчезващи ендимични и животински видове
Файл
Добавен
11.03.2020 / ДЛС Граматиково
Доклад ремонт на пътища
Файл
Добавен
11.03.2020 / ДЛС Граматиково
Доклад за безопасност и здраве 2019
Файл
Добавен
11.03.2020 / ДЛС Граматиково
Мониторинг социална среда
Файл
Добавен
11.03.2020 / ДЛС Граматиково
Анализ на положителните и отрицателни външни ефекти от изпълнението на ГСД през 2020 год.
Файл
Добавен
11.03.2020 / ДЛС Граматиково
Резюме принцип 8.5.1
Файл
Добавен
11.03.2020 / ДЛС Граматиково
Резюме индикатор 8.4.1
Файл
Добавен
11.03.2020 / ДЛС Граматиково
Резюме доклад принцип 8.3.1
Файл
Добавен
11.03.2020 / ДЛС Граматиково
Предвидени мероприятия през 2020 год.
Файл
Добавен
11.03.2020 / ДЛС Граматиково
ГВКС
Файл
Добавен
06.06.2019 / ДЛС Граматиково
Списък на насажденията, които са определени като гори във фаза на старост - 10% от общата площ на стопанството и представителни насаждения
Файл
Добавен
28.05.2019 / ДЛС Граматиково
Вътрешни правила за разрешаване на спорове свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности в ТП ДЛС Граматиково
Файл
Добавен
28.05.2019 / ДЛС Граматиково
Доклад Проучване на разпространението и идентифициране на гнездовите територии на белогръб кълвач в границите на ТП ДЛС Граматиково
Файл
Добавен
23.04.2019 / ДЛС Граматиково
Проучване на горско - гнездящи грабливи птици и черен щъркел в територията на ТП ДЛС Граматиково
Файл
Добавен
23.04.2019 / ДЛС Граматиково
Списък на приложимото законодателство използвано от ТП ДЛС Граматиково
Файл
Добавен
18.02.2019 / ДЛС Граматиково
Резюме Горскостопански план 2017 год.
Файл
Добавен
18.02.2019 / ДЛС Граматиково
Списък на заинтересованите страни
Файл
Добавен
18.02.2019 / ДЛС Граматиково
Спикък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги, предоставени от ТП ДЛС Граматиково за 2019 год.
Файл
Добавен
18.02.2019 / ДЛС Граматиково
Списък на насажденията определени без ползване и опазване на биоразнообразието - 5%
Файл
Добавен
18.02.2019 / ДЛС Граматиково