slide

Нормативна уредба | ДЛС Граматиково

Обявление чл.38
Файл
Добавен
26.10.2018 / ДЛС Граматиково
обявление за предоставяне ползване на дървесина на местни търговци по чл. 38 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Файл
Добавен
08.11.2016 / ДЛС Граматиково