Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1868 ДЛС Граматиково 22.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 64,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: доставка на 170 тона царевица на зърно
за нуждите на ТП"Държавно ловно стопанство Граматиково за 12-месечен период
Виж пълна информация
1247 ДЛС Граматиково 01.09.2017 Открита процедура 49,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - гр. Сливен, които са в Териториалния обхват на ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО-ГРАМАТИКОВО“ Виж пълна информация
1234 ДЛС Граматиково 21.08.2017 Открита процедура 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др. включително и техника в извънгаранционен срок) за нуждите на Териториално поделение Държавно ловно стопанство „Граматиково” за срок от 12 месеца. Виж пълна информация
1114 ДЛС Граматиково 06.07.2017 Публично състезание 38,389.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.294 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА НА ПЕРСОНАЛА НА ТП”ДЛС ГРАМАТИКОВО” Виж пълна информация
1113 ДЛС Граматиково 15.06.2017 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ЮИДП ДП Териториално поделение Държавно ловно стопанство Граматиково“ Виж пълна информация
1071 ДЛС Граматиково 26.05.2017 Събиране на оферти с обява 7,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА, ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ЕЛЕКТРО И ЖЕЛЕЗАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП „ДЛС Граматиково“ Виж пълна информация
1052 ДЛС Граматиково 12.05.2017 Събиране на оферти с обява 14,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка, доставка и монтаж на 3 броя основи за високо закрито чакало и 2 броя горна част/къшички на ВЗЧ” Виж пълна информация
1014 ДЛС Граматиково 23.05.2017 Открита процедура 10,373.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: «Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради на територията на ТП «ДЛС Граматиково“ Виж пълна информация
665 ДЛС Граматиково 15.12.2016 04.01.2017 Събиране на оферти с обява 1,872.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на ТП ДЛС „Граматиково”, предвидени в „Наредба № 3 / 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба №3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността по трудова медицина” Виж пълна информация
428 ДЛС Граматиково 22.12.2016 Открита процедура 56,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез покупка на 160т. фураж- царевица на зърно за нуждите на ТП „ДЛС Граматиково” Виж пълна информация
175 ДЛС Граматиково 16.08.2016 19.08.2016 Събиране на оферти с обява 14,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка, доставка и монтаж на 4/четири/броя високо закрито чакало-закрита част Виж пълна информация