Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2612 ДЛС Граматиково 05.12.2018 Договаряне без предварително обявление 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез покупка на 20т. сочен фураж- тикви за нуждите на ТП „ДЛС Граматиково”. Виж пълна информация
2513 ДЛС Граматиково 21.11.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
41 куб.м. 280 куб.м. 86 куб.м. 0 куб.м. 2946 куб.м. 0 куб.м. 5275 куб.м.
бл,цр,бк,чб,мжд,здгл,см,изгр
1903-1 ,1904-1 ,1905-1 ,1911-1 ,1912-1 Процедури за продажба на дървесина 386,313.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина , намираща се на територията на ТП „ДЛС Граматиково„ Виж пълна информация
2505 ДЛС Граматиково 09.11.2018 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ”Избор на доставчик на постелен инвентар (спално бельо и хавлии), покривки, завеси и др. за нуждите на ЮИДП ДП ТП „ДЛС Граматиково” Виж пълна информация
2495 ДЛС Граматиково 05.12.2018 Открита процедура 24,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутъри и др. вкл. и техника в извън гаранционен срок/ за нуждите на ТП „ДЛС Граматиково“ Виж пълна информация
2494 ДЛС Граматиково 16.11.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1896 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 229 куб.м. 2125 куб.м.
здб, бл, цр, бк, трп,чб,здгл,бб,см
обект № 1, обект № 2, обект №3, обект № 4, обект № 5, обект № 6, обект № 7 Процедури за продажба на дървесина 373,400.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина , намираща се на територията на ТП „ДЛС Граматиково„, от обекти № 1 - № 7 от КЛФ 2019 Виж пълна информация
2493 ДЛС Граматиково 15.11.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1656 куб.м. 551 куб.м. 217 куб.м. 2961 куб.м. 5477 куб.м. 743 куб.м. 11605 куб.м.
бб, здгл,чб, бл,здб, цр,бк, трп,гбр
1903, 1904, 1905, 1911, 1912, 1915,1916, 1917, 1918, 1919,1920 Процедури за добив на дървесина 251,700.00 лв. без ДДС
Предмет: ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горските територии - добив на дървесина в обекти, както следва :
1903, 1904, 1905, 1911, 1912, 1915,1916, 1917, 1918, 1919,1920 в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Граматиково „от КЛФ 2019
Виж пълна информация
2492 ДЛС Граматиково 15.11.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2009 куб.м. 389 куб.м. 165 куб.м. 2976 куб.м. 4439 куб.м. 484 куб.м. 10462 куб.м.
дб, бк, бл, здб, цр,трп, мжд, гбр,бб,здгл
1901, 1902, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1913, 1914. Процедури за добив на дървесина 227,290.00 лв. без ДДС
Предмет: ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горските територии - добив на дървесина в обекти, както следва :
1901, 1902, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1913, 1914, в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Граматиково „ от КЛФ 2019
Виж пълна информация
2440 ДЛС Граматиково 14.11.2018 Открита процедура 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез покупка на 20т. сочен фураж- тикви за нуждите на ТП „ДЛС Граматиково” Виж пълна информация
Процедура № 2440 на ДЛС Граматиково от 14.11.2018 е прекратена!
2439 ДЛС Граматиково 09.11.2018 Открита процедура 14,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за срок от 24 месеца“ Виж пълна информация
2438 ДЛС Граматиково 06.11.2018 Открита процедура 150,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване на МПС за нуждите на автомобилния парк на ТП „ДЛС Граматиково“ за срок от 24 месеца, по обособени позиции както следва:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - Доставка на резервни части за МПС по заявка на Възложителя;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти ;

Виж пълна информация
2305 ДЛС Граматиково 17.08.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
128.57 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 104.94 куб.м. 233.51 куб.м.
дб, цр, бк
обект № 1807-12 ; № 1807-13 Процедури за продажба на дървесина 41,569.65 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на добити количества дървесина, намираща се на територията на ТП „ДЛС Граматиково Виж пълна информация
2296 ДЛС Граматиково 08.08.2018 Събиране на оферти с обява 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване и монтаж на климатици
за срок от 12 месеца“
Виж пълна информация
2286 ДЛС Граматиково 06.08.2018 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на възложителя за нуждите на ТП ДЛС Граматиково“ Виж пълна информация
2280 ДЛС Граматиково 08.08.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
35 куб.м. 0 куб.м. 31 куб.м. 0 куб.м. 1626 куб.м. 3 куб.м. 1695 куб.м.
дб, цр, гбр, бк
1825 Продажба на стояща дървесина на корен 90,120.00 лв. без ДДС
Предмет: „Извеждане на сеч в горски насаждения, съгласно чл. 6 – чл. 20 от Наредба № 8 от 5 август 2011 г. за сечите в горите, разкройване на сортименти по БДС, товарене, транспортиране и продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 1825; от КЛФ - 2018г., Виж пълна информация
2268 ДЛС Граматиково 22.08.2018 Открита процедура 150,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване на МПС, по обособени позиции както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - Доставка на резервни части за МПС по заявка на Възложителя; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за нуждите на автомобилния парк на ТП „ДЛС Граматиково“ за срок от 24 месеца Виж пълна информация
Процедура № 2268 на ДЛС Граматиково от 22.08.2018 е прекратена!
2200 ДЛС Граматиково 22.06.2018 Събиране на оферти с обява 20,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка, доставка и монтаж на 4 броя основи за високо закрито чакало и 4 броя горна част/къщички на ВЗЧ” Виж пълна информация
2182 ДЛС Граматиково 22.06.2018 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 13,417.29 лв. без ДДС
Предмет: Отглеждане на млади насаждения без материален добив /Отгледни сечи/ - природосъобразно производство на висококачествена дървесина, в т.ч. Трасиране на пътеките за достъп, определяне на дървета опции, опръстеняване, пречупване или срязване на дървета конкуренти , изсичане на пътеките за достъп Виж пълна информация
2180 ДЛС Граматиково 14.06.2018 21.06.2018 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на ТП ДЛС „Граматиково”, предвидени в „Наредба № 3 / 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба №3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността по трудова медицина” Виж пълна информация
2056 ДЛС Граматиково 04.05.2018 Открита процедура 11,825.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: «Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради на територията на ТП «ДЛС Граматиково“ Виж пълна информация
2036 ДЛС Граматиково 08.05.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
бк,дб,др
1801 Д Дългосрочни договори 760,178.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Виж пълна информация