Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3750 ДЛС Граматиково 30.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1150 куб.м. 201 куб.м. 570 куб.м. 3448 куб.м. 2958 куб.м. 463 куб.м. 8790 куб.м.
ББ,БК,БЛ,ГБР,ДБ,ЗДБ, ЗДГЛ,ИЗБК,ТРП,ЦР,ЧБ,МЖД
2001, 2006,2007, 2008,2009,2011,2012 Процедури за добив на дървесина 208,846.00 лв. без ДДС
Предмет: ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОБЕКТИ №2001, 2006,2007, 2008,2009,2011,2012 Виж пълна информация
3700 ДЛС Граматиково 18.12.2019 Събиране на оферти с обява 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на котел за отопление, включително транспорт, демонтаж и монтаж, както и гаранционна поддръжка за нуждите на ТП ДЛС „Граматиково” Виж пълна информация
3678 ДЛС Граматиково 12.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1425 куб.м. 341 куб.м. 648 куб.м. 3719 куб.м. 2787 куб.м. 587 куб.м. 9507 куб.м.
дб,цр,бк,гбр,мжд,трп,здб
2002,2004,2005,2010 Продажба на стояща дървесина на корен 618,024.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДЛС Граматиково” от обекти №2002, 2004,2005, 2010 Виж пълна информация
3666 ДЛС Граматиково 09.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
60 куб.м. 64 куб.м. 52 куб.м. 475 куб.м. 744 куб.м. 25 куб.м. 1420 куб.м.
БК, БЛ, ГБР, ДБ, ЗДБ, ИЗБ,К МЖД, ТРП, ЦР, ЧБ
2009 Процедури за добив на дървесина 30,110.00 лв. без ДДС
Предмет: ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА за търговци отговарящи на изискванията на чл.115 от Закона за горите и чл.38, ал.1 и ал.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП, изм. ДВ- бр.26 от 29.03.2019 г. ОБЕКТ №2009 Виж пълна информация
3665 ДЛС Граматиково 09.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1090 куб.м. 137 куб.м. 518 куб.м. 2973 куб.м. 2214 куб.м. 438 куб.м. 7370 куб.м.
ББ,БК,БЛ,ГБР,ДБ,ЗДБ,ЗДГЛ,ИЗБК,ТРП,,ЦР,ЧБ
2001,2006,2007,2008,2011,2012 Процедури за добив на дървесина 160,006.00 лв. без ДДС
Предмет: ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОБЕКТ 2001,2006,2007,2008,2011,2012 Виж пълна информация
3518 ДЛС Граматиково 28.11.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез покупка на плодове за срок от 12 месеца
/доставка на 23 тона тикви за захранване на дивеча/
Виж пълна информация
3499 ДЛС Граматиково 21.11.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 49,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА НА НЕТНИ КОЛИЧЕСТВА АКТИВНА ЕНЕРГИЯ /ВИСОКО/СРЕДНО/НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ/ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА Виж пълна информация
3426 ДЛС Граматиково 21.10.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Почистване на дивечови ниви от самозалесила се горска растителност за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
3392 ДЛС Граматиково 10.09.2019 17.09.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на възложителя за нуждите на ТП ДЛС Граматиково“ Виж пълна информация
3347 ДЛС Граматиково 26.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
173 куб.м. 89 куб.м. 136 куб.м. 2783 куб.м. 1712 куб.м. 0 куб.м. 4893 куб.м.
здб,бл,цр,бк,гбр,чб,вб
ОБЕКТИ №1925 И №1926 Процедури за добив на дървесина 103,055.00 лв. без ДДС
Предмет: ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОБЕКТИ №1925 И 1926 Виж пълна информация
3306 ДЛС Граматиково 08.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 32 куб.м. 26 куб.м. 0 куб.м. 883 куб.м. 0 куб.м. 941 куб.м.
бл,здб,цр,бк
обект №1912 ДЛС Граматиково Процедури за добив на дървесина 19,761.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане добив на дървесина и определяне на изпълнителв обект №1912 Виж пълна информация
3190 ДЛС Граматиково 25.06.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба № 3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността по трудова медицина”, Виж пълна информация
3183 ДЛС Граматиково 21.06.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка, доставка и монтаж на 2 броя високо закрито чакало с основа и 1 брой високо закрито чакало без основа”

Виж пълна информация
3128 ДЛС Граматиково 25.06.2019 Открита процедура 11,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддържане на стари минерализовани ивици в размер на 97,04 дка и стари лесокултурни прегради в размер на 45,2 дка на територията на ТП „ДЛС Граматиково” за срок от 12 месеца“

Виж пълна информация
3084 ДЛС Граматиково 10.05.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
43.73 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 12.14 куб.м. 55.87 куб.м.
дб, цр,бк;
№1 -1916-1;1916-2 Процедури за продажба на дървесина 12,644.05 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажбата на добита дървесина намираща се на територията на ТП „ДЛС Граматиково„, чрез договаряне от обект №1 -1916-1;1916-2
Виж пълна информация
3039 ДЛС Граматиково 10.06.2019 Открита процедура 61,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на 170т. царевица на зърно” Виж пълна информация
2943 ДЛС Граматиково 08.04.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
43.73 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 12.14 куб.м. 55.87 куб.м.
дб, цр, бк
1916-1;1916-2 Процедури за продажба на дървесина 12,644.05 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на добити количества дървесина , намираща се на територията на ТП „ДЛС Граматиково Обект № 1 Виж пълна информация
Процедура № 2943 на ДЛС Граматиково от 08.04.2019 е прекратена!
2854 ДЛС Граматиково 06.03.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
92 куб.м. 125 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 1656 куб.м. 102 куб.м. 1980 куб.м.
дб,цр,чб, бб,бк, гбр, мжд, трп
1924 Продажба на стояща дървесина на корен 106,172.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост в териториялния обхват на ТП “ДЛС Граматиково” от обект № 1924 Виж пълна информация
2777 ДЛС Граматиково 12.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1100 куб.м. 0 куб.м. 2000 куб.м.
дб, цер
130в,д; Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП «ДЛС ГРАМАТИКОВО ДО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА СЪС СРЕДНО ИЗВОЗНО РАЗСТОЯНИЕ 10КМ.»

Виж пълна информация
2656 ДЛС Граматиково 22.01.2019 Открита процедура 70,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Избор на изпълнител за техническо обслужване на горска техника и прикачен инвентар и доставка на резервни части, консумативи и гуми за горска техника за срок от 24 месеца по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Профилактика, основен и текущ ремонт на горска техника и инвентар „
Обособена позиция № 2: „Доставка на резервни части, консумативи и гуми за горска техника“
Виж пълна информация