ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГТ - II ETAП Списъци на допуснатите и класирани имоти и на недопуснатите имоти на първи етап по Правилата за закупуване на горски територии от ДП по чл.163 от ЗГ Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година, мярка 8.4. „Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони : Европа инвестира в селските райони”. Административен договор с ДФ „Земеделие” № BG06RDNP001-8.002-0001-C01/02.04.2020 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Започна приемът на документи за закупуване на поземлени имоти в горски територии от ДП по чл. 163 от ЗГ за 2021г. Информация за единични цени за 1 дка на закупени поземлени имоти в горски територии за 2020г. Африканска чума по свинете - телефони за сигнали Прием на заявки за участие в провеждането на електронни процедури за реализация на дървесина.

Обща информация

Държавно ловно стопанство „Граматиково" се намира в сърцето на Странджа планина, сред величествени дъбови и букови гори, само на 95 км. от летище Бургас и на 550 км от аерогара София. Територията му е хълмисто-планинска, с ниски заравнени била, прерязани от дълбоки долове. Най-високата точка в района е върхът в местността „Телечарника" - 487 м н. в., а най-ниската - край живописната река Велека, 45 м н. в. Общата ловностопанска площ е 31 038 ха, а площта на горската територия - 21 071 ха.
Най-характерните представители на животинския свят, обект на лов в района на стопанството са благороден елен, дива свиня, сърна, вълк, лисица, чакал, дива котка и горски бекас.
Годишния план за отстрел през последните години е следния:
I. Благороден елен- 13 бр. ( в т. ч. - 3 трофейно зрели мъжки)
II. Елен лопатар - 2 бр.
III. Сърна - 34 бр. ( в т. ч. - 12 трофейно зрели мъжки)
IV. Дива свиня - 238 бр. ( в т. ч. - 22 трофейно зрели мъжки)
Най-често срещащите се дървесни видове са дъб- благун и зимен дъб, източен бук, цер, габър, трепетлика и т.н. От растителните видове на територията на стопанството се срещат - странджанската зеленика, странджанска боровинка, калуна, странджанско бясно дърво, обикновен тис и др.
Годишното ползване на дървесина в стопанството е около 32 000 пл. мЗ.
На територията на ТП ДЛС „Граматиково" се намира горски разсадник-дендрариум на редки и екзотични растителни и дървесни видове.
Част от територията на ДЛС „Граматиково" е включена и в Природен парк
„Странджа", на територията на стопанството се намират и следните защитени
територии - резерват „Тисовица" и защитената местност „Парория".
4. Като териториално поделение на ЮИДП - гр. Сливен, ДЛС „Граматиково"
поддържа контакти с контролният орган Регионална дирекция по горите - гр. Бургас,
РУ „Полиция" - гр. Малко Търново и гр. Царево, У „ПБС" - гр. Царево и гр. Малко
Търново, Община Царево, Община Малко Търново, Районна прокуратура - гр. Малко
Търново, СЛРД „ Сокол 2001" - гр. Малко Търново, ТП на Изпълнителната агенция по
рибарство и аквакултури и др.