Процедура № 6602 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Граматиково 20.03.2023 652,386.00 лв. без ДДС Дългосрочни договори Открит конкурс
Предмет „Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 год. за сечите в горите – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз, рампиране на добита дървесина до временен склад, от годишните планове за ползване на дървесина на ТП ДГС „Кости“, ТП ДГС „Средец“, ТП ДЛС „Граматиково“, ТП ДЛС „Несебър“ и ТП ДГС „Котел“ и при спазване на изискванията на утвърдените технологични планове за добив на дървесина, от горските насаждения разположени в горски територии – държавна собственост, за периода 2023 г до 31.12.2026 г.“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
Открит конкурс №1 бк, избк, цр, гбр, дб, чб, трп, бб, мжд, бл, кгбр, врб, см 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 16700 куб.м.