Процедура № 5705 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Граматиково 24.11.2021 212,033.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача търг с тайно наддаване „Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обекти №№ 2201-1,2202-1,2203-1, за търговци отговарящи на изискванията на чл.115 от Закона за горите и чл.38, ал.1 и ал.4 от НУРВИДГТДОСПДНГП, изм. ДВ- бр.26 от 29.03.2019 г.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
Обекти №№ 2201-1,2202-1,2203-1 дб,цр,бк,гбр,мжд,трп,чб,бб,срлп 120 куб.м. 792 куб.м. 356 куб.м. 800 куб.м. 519 куб.м. 36 куб.м. 2623 куб.м.