Процедури

Процедура № 5168 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 18.03.2021
Втора дата
Начална цена 223,486.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДЛС Граматиково” по Обект №2124 от КФЛ 2021

Данни за дървесината

Обект/и № обект №2124
Дървесен вид дб,цр,мжд,бк,трп
Едра 722 куб.м.
Средна 78 куб.м.
Дребна 141 куб.м.
Технологична 1037 куб.м.
За огрев 758 куб.м.
ОЗМ 101 куб.м.
Всичко 2837 куб.м.