Процедури

Процедура № 5045 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 09.02.2021
Втора дата
Начална цена 967,798.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет за „Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обекти №№ 2114-1,2115-1,2116-1,2117-1,2118-1,2119-1,2120-1 и 2121-1

Данни за дървесината

Обект/и № Обекти №2114-1,2115-1,2116-1,2117-1,2118-1,2119-1,2120-1 и 2121-1
Дървесен вид дб,цр,бк,мжд,кгбр,трп,чб,бб,вб
Едра 716 куб.м.
Средна 404 куб.м.
Дребна 772 куб.м.
Технологична 5754 куб.м.
За огрев 4930 куб.м.
ОЗМ 470 куб.м.
Всичко 13046 куб.м.