Процедури

Процедура № 5003 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 26.01.2021
Втора дата
Начална цена 185,652.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет „Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обекти №№ 2111-1,2112-1 и 2113-1

Данни за дървесината

Обект/и № 2111-1,2112-1,2113-1
Дървесен вид дб,здгл,чб,бк,гбр,бл,цр
Едра 219 куб.м.
Средна 74 куб.м.
Дребна 166 куб.м.
Технологична 1297 куб.м.
За огрев 760 куб.м.
ОЗМ 5 куб.м.
Всичко 2521 куб.м.