Процедури

Процедура № 4829 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 30.11.2020
Втора дата
Начална цена 158,474.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на стояща дървесина на коренза търговци отговарящи на изискванията на чл.115 от Закона за горите и чл.38, ал.1 и ал.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП ОБЕКТ№2102,2110

Данни за дървесината

Обект/и № №2102,2110
Дървесен вид здгл,бб,чб,дб,цр,бк,гбр,мжд,трп
Едра 122 куб.м.
Средна 142 куб.м.
Дребна 228 куб.м.
Технологична 1603 куб.м.
За огрев 1191 куб.м.
ОЗМ 96 куб.м.
Всичко 3382 куб.м.