Правила за закупуване на горски територии

СЪОБЩЕНИЕ УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ НА ГОРКИ ТЕРИТОРИИ, ТУК ЩЕ НАМЕРИТЕ ПРАВИЛАТА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ И НЕОБХОДИМИТЕ ЗА ПОДАВАНЕ ДОКУМЕНИ - ЧЛ.7 ОТ ПРАВИЛАТА СЧИТАНО ОТ 01.10.2019 Г. СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ С ПЛОЩ МЕЖДУ 1 И 50 ДКА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЧРЕЗ ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ, ГР.СЛИВЕН Със Заповед №РД-49-336/26.09.2019 г. на Министъра на земеделието и храните, са утвърдени правила за закупуването на горски територии от държавните предприятия по чл.163 от Закона за горите. ЮИДП - гр. Сливен чрез ТП ДЛС Граматиково стартира процедура за закупуване на горски територии с площ между 1 и 50 дка, попадащи в териториалния обхват на стопанството. Закупуването на поземлени имоти в горските територии от ЮИДП - гр.Сливен има за цел комасиране /уедряване/ на имотите за по-ефикасното им стопанисване и опазване. Собствениците на горски територии, които желаят да ги предложат за закупуване от ЮИДП - гр.Сливен, е необходимо да подадат заявление по образец в държавното предприятие или чрез ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО. Краен срок за подаване на заявления - 15.01.2020 г За допълнителна информация, всеки работен ден, може да се обръщате към следните служители на стопанството: * инж. Димитър Цанев -зам.директор, тел:0887517506 *т.л.Христина Петрова - лесничей, тел: 0885301122 * Анелия Недялкова - зав. адм.служба, тел: 0886889044 Заповедта на Министъра и Правилата за закупуване на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите ще намерите в приложените файлове. Необходимите документи за подаване можете да намерите в чл.7 от правилата. ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ТП "ДЛС ГРАМАТИКОВО"