Грска сертификация

Списък на насажденията, които са определени като гори във фаза на старост
Файл
Добавен
18.02.2019 / ДЛС Граматиково
Анализ на положителните и отрицателни външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги през 2019 год.
Файл
Добавен
18.02.2019 / ДЛС Граматиково
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДЛС Граматиково
Файл
Добавен
18.02.2019 / ДЛС Граматиково
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и конфликт на интереси в ТП ДЛС Граматиково
Файл
Добавен
13.02.2019 / ДЛС Граматиково
Декларация
Файл
Добавен
13.02.2019 / ДЛС Граматиково
Вътрешни правила за процедиране със сигнали свързани с различните форми на дискриминация в ТП ДЛС Граматиково
Файл
Добавен
13.02.2019 / ДЛС Граматиково
Мониторинг на застрашените и изчезващи животински видове, установени на територията на ТП ДЛС Граматиково
Файл
Добавен
13.02.2019 / ДЛС Граматиково
Мониторинг за застрашените и изчезващи растителни видове, установени на територията на ТП ДЛС Грамагиково
Файл
Добавен
13.02.2019 / ДЛС Граматиково
Предвидени мероприятия през 2019 год.
Файл
Добавен
13.02.2019 / ДЛС Граматиково
Резюме мониторинг на резултатите от изпълнението на дейностите в ТП ДЛС Граматиково за 2018 год.
Файл
Добавен
13.02.2019 / ДЛС Граматиково
Анализ на положителните и отрицателни външни ефекти от изпълнението на горско стопанските дейности върху дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги
Файл
Добавен
13.02.2019 / ДЛС Граматиково