slide

Гoрска сертификация | ДЛС Граматиково

Предвидени мероприятия през 2023 г.
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДЛС Граматиково
Доклад за ЗБУТ
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДЛС Граматиково
Доклад предвидени насаждения 2023 г.
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДЛС Граматиково
Доклад растения
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДЛС Граматиково
Доклад животински видове
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДЛС Граматиково
Моиторинг социална среда
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДЛС Граматиково
Доклад за оценка на екологичните и социални въздействия мин. ивици
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДЛС Граматиково
Доклад за въздействието на горскостопанските мероприятия
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДЛС Граматиково
Резюме на доклад за резултатите от прилаганата мониторингова система принцип 8
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДЛС Граматиково
Резюме на мониторинг индикатор 8.4.1
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДЛС Граматиково
Резюме на мониторинг по индикатор 8.5.1
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДЛС Граматиково
Доклад пътища
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДЛС Граматиково
Политика за управление на горите на територията на ТП ДЛС Граматиково.
Файл
Добавен
07.06.2022 / ДЛС Граматиково
ГОД. ПРОГРАМА ОБУЧЕНИЕ.
Файл
Добавен
12.05.2022 / ДЛС Граматиково
ДОКЛАД П-П 9.
Файл
Добавен
12.05.2022 / ДЛС Граматиково
ДОКЛАД ОС МИН. ИВ
Файл
Добавен
12.05.2022 / ДЛС Граматиково
АНАЛИЗ ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ 2022Г
Файл
Добавен
12.05.2022 / ДЛС Граматиково
РЕЗЮМЕ 8.5.1.
Файл
Добавен
12.05.2022 / ДЛС Граматиково
РЕЗЮМЕ 8.4.1.
Файл
Добавен
12.05.2022 / ДЛС Граматиково
ПРЕДВИДЕНИ МЕРОПР. 2022Г
Файл
Добавен
12.05.2022 / ДЛС Граматиково